Polityka Prywatności Pracowni Rozwoju "EVOLUO" Agnieszka Kułakowska


A. WPROWADZENIE 
Dla właścicielki Pracowni Rozwoju EVOLUO ochrona danych osobowych Klientów jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada ona najwyższych starań,
by Klienci czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w procesie korzystania z usług Pracowni. Niniejsza Polityka wyjaśnia sposób postępowania z danymi osobowymi. 
Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Pracowni Rozwoju EVOLUO Agnieszka Kułakowska świadczenie usług,  określonych w profilu działalności firmy lub nabywa wytwarzane przez nią produkty,

B. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zbieranie danych zawsze następuje dobrowolnie, bezpośrednio od Klienta, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej. 
Gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu  mogą podlegać następujące dane:
 1. Imię i Nazwisko;
 2. Płeć;
 3. PESEL;
 4. Data urodzenia;
 5. Miejsce urodzenia;
 6. Adres zamieszkania;
 7. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu);
 8. Nr dowodu osobistego lub paszportu, data jego wydania i ważności oraz organ, który dokument wydał;
 9. Nr prawa jazdy, data jego wydania i ważności oraz organ, który go wydał, a także kategorie pojazdów do których klient posiada uprawnienia
 10. (wraz z datami ważności);
 11. Miejsce Wykonywania pracy, zajmowane stanowisko, staż pracy;
 12. Dane lekarza lub pracodawcy zlecającego konsultację lub badanie;
 13. Dane dotyczące stanu zdrowia, w szczególności mające wpływ na wyniki konsultacji, badania psychologicznego lub prowadzonych oddziaływań psychologicznych;
 14. Dane dotyczące sytuacji osobistej i zawodowej Klienta mające wpływ na wyniki konsultacji, badania psychologicznego lub prowadzonych oddziaływań psychologicznych;
 15. Dokumentacja medyczna oraz psychologiczna dostarczona przez Klienta, a także wytworzona w procesie świadczenia zleconych usług psychologicznych (w tym wyniki badań);
 16. Dane opiekunów prawnych (w przypadku, gdy Klientem jest osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona);
 17. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu) osób, które wyraziły zgodę na kontakt w przypadku działań interwencyjnych z Klientem (zagrożenie życia lub zdrowia Klienta);
 18. Dane dotyczące okoliczności utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów;
 19. Informacje o wizytach oraz przeprowadzonych badaniach i konsultacjach;
 20. Informacje dotyczące sposobu realizowania płatności za wykonane usługi lub nabyte produkty;
 21. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji dostarczanej do Pracowni Rozwoju EVOLUO;
 22. Wszelkie inne dane dostarczane przez Klienta, w tym wizerunek utrwalony w ramach funkcjonowania monitoringu. 
C. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe przekazywane Pracowni Rozwoju EVOLUO będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce. 
Możemy wykorzystywać przekazane dane osobowe do celu:
 1. Świadczenia usług psychologicznych i szkoleniowych, polegających w głównej mierze na: wsparciu psychologicznym, psychoedukacji, terapii, superwizji, coachingu, konsultacjach psychologicznych (w tym na rzecz innych specjalistów), badaniach psychologicznych, będących podstawą sformułowania orzeczenia lub opinii psychologicznej, szkoleniu i innych, zlecanych przez Klienta.
 2. Personalizowaniu naszych usług dla Klienta.
 3. Umożliwienia korzystania z usług, poprzez zapewnienie kontaktu w celu umawiania kolejnych wizyt oraz kontaktu osobistego, mailowego, telefonicznego lub za pośrednictwem innych środków technicznych.
 4. Rozliczania wykonywanych usług, poprzez wystawianie rachunków, faktur i ich przesyłania,  a także sporządzania wyciągów i formułowania przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Klientów.
 5. Wysyłania powiadomień e-mail i sms, na prośbę Klienta, również w celach marketingowych.
 6. Dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji).
 7. Zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Klientów lub zainteresowane instytucje.
 8. Zapewnienia bezpieczeństwa zdrowi, życia i danych oraz zapobieganie oszustwom.
 9. Innych zastosowań.
Dane osobowe z pozycji B.1. (imię i nazwisko) wraz  z datą badania mogą (za zgodą Klienta) zostać przekazane podmiotowi (lekarz lub pracodawca) zlecającemu badanie,  w celu rozliczenia płatności.
Pozostałe dane osobowe podlegają ścisłej ochronie również na podstawie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
i mogą być przekazywane wyłącznie w przypadkach określonych ustawą, na wyraźne żądanie uprawnionych organów.  
Dane osobowe mogą być powierzane innym podmiotom, wyspecjalizowanym w ich przechowywaniu, na podstawie pisemnej umowy, która zobowiązuje podmiot przechowujący dane, do ich ścisłego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

D. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym pracownikom  (w zakresie posiadanych uprawnień) lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
Udostępnienie danych podwykonawcom (platformy do badań psychologicznych, platformy do rejestracji wizyt) poprzedzone jest pisemną zgodą Klienta. Ponadto dane mogą zostać przekazane uprawnionym organom: w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa oraz
w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika. 

E. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH
Informacje nie będą przekazywane w ramach międzynarodowych transferów danych.

F. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
W Niniejszej Sekcji  określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. Dokumentacja związana z badaniami na rzecz medycyny pracy oraz badaniami kierowców przechowywana będzie w trybie określonym ustawą i rozporządzeniami w tej sprawie. Pozostała dokumentacja będzie niszczona po upływie 2 lat od ostatniej wizyty Klienta, z wyjątkiem zapisów monitoringu, który będzie przechowywany maksymalnie przez okres 21 dni. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
G. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika .Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które zostaną podane w formie papierowej (w szafie zabezpieczonej zamkiem, W zamkniętych pomieszczeniach, w monitorowanym budynku), zaś w formie elektronicznej, na nośnikach zabezpieczanych hasłem dostępu lub na serwerach wyspecjalizowanych w ochronie danych osobowych podmiotów (na podstawie umowy). Klient przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. 

H. NOWELIZACJE
 Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez sporządzenie ich nowej wersji. Możemy powiadomić  Klientów o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej, na ich wyraźne żądanie. 

I. PRAWA KLIENTA
Klient może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z: 
 • uiszczeniem opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą stronę A-4 dokumentacji,
 • dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - w celu potwierdzenia tożsamości.
Możemy na żądanie Klienta ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo. Można w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach kontaktowych. Można w każdej chwili zażądać usunięcia nagrania własnego wizerunku z zapisu monitoringu.

J. AKTUALIZACJA INFORMACJI
Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.
Szukaj