Regulamin


§ 1 DEFINICJE

 1. Administrator: Pracownia Rozwoju „EVOLUO” Agnieszka Kułakowska, z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Okulickiego 35E,
  NIP: 6911661689, REGON: 384250966
 2. Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji lub/i zakupu usług psychologicznych.
§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia.
 2. W przypadku usług stacjonarnych Użytkownikiem może zostać opiekun osoby niepełnoletniej, który dysponuje pełnią praw rodzicielskich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formy świadczenia usługi lub odmowy jej wykonania, mając na uwadze stan psychiczny
  lub  stan zdrowia Użytkownika.
 4. Usługi stacjonarne oraz usługi on-line nie będą świadczone w stosunku do osób, które są pod wpływem środków odurzających.
 5.  Usługi on-line nie będą dodatkowo świadczone w stosunku do osób, które mają myśli samobójcze, okaleczają się  lub są po próbach samobójczych,
  są uzależnione od środków odurzających, cierpią na ciężkie objawy depresji lub zaburzenia osobowości albo zmagają się z innymi problemami wymagającymi pomocy stacjonarnej. 
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.
 7. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora telefonicznie, pod Nr 666-693-617,
  mailowo, na adres: agnieszka@agnieszkakulakowska.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
  na stronie www.agnieszkakulakowska.pl, albo www.mozgownia.pl, w zakładce „kontakt”.
§ 3 REZERWACJA, PŁATNOŚCI, ANULOWANIE WIZYTY

 1. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania terminu spotkania stacjonarnego lub on-line, z  wykorzystaniem systemu rezerwacyjnego
  na stronie www.agnieszkakulakowska.pl lub www.mozgownia.pl.
 2. Rezerwacja usług on-line podlega płatności z góry, wnoszonej w momencie dokonywania rezerwacji, z wykorzystaniem serwisu płatności internetowych.
 3. W indywidualnych przypadkach (zgłaszanych na zasadach określonych w § 2 pkt 7) możliwe jest dokonanie płatności przelewem tradycyjnym.
 4. Usługi stacjonarne podlegają opłacie jak usługi on-line lub w gabinecie, podczas ich świadczenia, z wykorzystaniem terminala płatniczego
  lub gotówką. 
 5. Zarezerwowanie terminu usługi stacjonarnej, w przypadkach, gdy nie jest ona całkowicie opłacana z góry, uwarunkowane jest wniesieniem częściowej opłaty, w postaci zadatku. Zadatek uwzględniany jest przy opłacie za usługę w chwili jej wykonania, lub zwracany, gdy nastąpiła rezygnacja
  z rezerwacji, jednak nie później niż 24 h przed planowanym terminem wizyty. 
 6. W przypadku niezjawienia się Klienta w umówionym terminie lub odwołania wizyty później niż 24 h przed jej  planowanym terminem, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Ceny usług są zgodne z cennikiem zawartym na stronie www.pracowniaevoluo.pl oraz www.mozgownia.pl.
 8. Rezerwacja usługi on-line, która nie zostanie opłacona w ciągu 12 h od chwili jej dokonania zostanie automatycznie anulowana.
 9. W przypadku wizyt on-line lub wizyt zarezerwowanych w postaci karnetu istnieje możliwość ich przełożenia albo anulowania (z pełnym zwrotem ceny), jednak nie później niż 24 h przed planowanym spotkaniem.
 10. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 9, cena rezerwacji nie ulega zwrotowi.
 11. W przypadku żądania faktury za wykonaną usługę, klient zobowiązany jest przekazać Administratorowi dane niezbędne do jej wystawienia.
 12.  Faktura zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.
§ 4 REKLAMACJE

 1. Usługi psychologiczne świadczone są zgodnie z zasadami obowiązującego kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
 2. W uzasadnionych przypadkach, psycholog może zalecić konsultacje lekarskie bądź specjalistyczne.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.
 4. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: agnieszka@agnieszkakulakowska.pl.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia
§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji.
 2. Dane te są przechowywane przez Administratora zgodnie z polityka prywatności.
Szukaj